Gegevensbescherming

Afwijzing van aansprakelijkheid en algemene voorwaarden

Met betrekking tot gegevensbescherming voor wraakzuchtigen: Alle inhoud van deze homepage en de andere online aanbiedingen die aan dit impressum zijn gekoppeld, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Productnamen, merknamen en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Veel afbeeldingen, scripts en teksten op deze website zijn gemaakt door de websitebeheerder en zijn zijn eigendom. Gebruik op andere plaatsen zonder speciale schriftelijke toestemming is verboden. Overtredingen worden vervolgd, met name het ongeoorloofd gebruik van inhoud op websites van derden.
Een kopie of reproductie van de inhoud is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de websitebeheerder. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van inhoud op andere websites.
Disclaimer, externe links

De exploitant van de site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van leidende links, voor de inhoud waarvan de exploitant als enige verantwoordelijk is.
Gelinkte sites vertegenwoordigen geen meningsuiting op deze website, noch neemt de site-exploitant de inhoud van deze website over als zijn eigen inhoud. Als bekend wordt dat een gelinkte website illegaal of immoreel is, wordt de link verwijderd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt aan gebruikers door het oproepen van dergelijke links (zie § 8 en § 11 TDG). De klant vrijwaart de exploitant van de site van alle aanspraken van de ontvanger. De aansprakelijkheid van de exploitant van de site is uitsluitend beperkt tot de goederen.

Facebook
Gegevensbescherming & toestemmingsverklaring voor gegevensgebruik
Gegevensbescherming

We zijn blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Schenken.net. De website kan in principe worden gebruikt zonder verstrekking van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Schenken.net. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Schenken.net tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.
1. Definities xxx

De gegevensbeschermingsverklaring van Schenken.net is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangenomen. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

    a) persoonsgegevens

    Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
    b) betrokkene

    De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
    c) Verwerking

    Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.
    d) Beperking van verwerking

    Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
    e) Profilering

    Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.
    f) pseudonimisering

    Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
    g) Controller of controller

    De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.
    h) Verwerkers

    Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.
    i) Ontvanger

    Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
    j) derde partij

    Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker .
    k) Toestemming

     Toestemming is elke intentieverklaring die door de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling wordt gegeven waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Schenken.net
Schillerstraße 44, D - 79102 Freiburg
Tel.: 0761 700650, info@schenken.net, www.schenken.net
3. Cookies

De internetpagina's van Schenken.net maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Schenken.net gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
4. Verzameling van algemene gegevens en informatie